Rüya tabirleri denilince akla ne gelir? Yanıtı bizde! Evren, sürekli büyüyen ve kendi içinde mikro organik mekanizmasını geliştiren bir varlıktır. Yapılan birçok araştırma sonucunda evrendeki tüm canlı ya da cansız olarak adlandırılan varlıkların arasında olabileceği yönünde veriler elde edilmiştir. Bilinen en gelişmiş varlık ise yeryüzünün hakimi olan insandır.

İnsanın bu hakimiyetinin ve gelişiminin ana kaynağı ise dışından kafatası denilen çok sağlam kemikler ile kendini korumaya almış olan beyin organıdır. Beyin fonksiyonları ve işlevi halen tam anlamıyla çözülebilmiş değildir. Fen bilimleri, tıp bilimi ve psikoloji bilimi gibi kendini kanıtlamış alanlarda görev yapan tüm uzmanların üzerinde araştırmalar ve tezler yazdığı adeta gizemli bir kutudur beyin.

Tüm bu bilimsel araştırmaların bir diğer merakını celp eden konu ise beden uyku halinde iken beyinde neler olduğudur. Evrenin sınırsız veri ağının bir işlemcisi gibi görev yapan beynimiz, rüyalar ile bizlerin ilgisini kendine çekerek adeta gizemli bir dünyaya adım atmamızı sağlamaktadır.

Rüya acaba bizlerin uyanıkken bir kısmını kullanabildiğimiz beynimizin uyku halinde özgür kalmasından dolayı tam kapasitesine ulaşarak gelecek tahminleri yapmasının sonucumudur yoksa matematiksel terimler ile açıklanamayacak sırlarla dolu bir evrenin penceresi midir? Bunu sizler ile inceleyerek yepyeni bir dünyaya doğru yelken açacak, beynimizin sınırlarını hep beraber zorlayacağız.

İslami Rüya Tabirleri

İslam dini kaynakları ve onun güzel peygamberi Hz. Muhammed (sav) bizlere, rüya hakkında çok fazla argüman ve hadisler bırakmıştır. Aslında rüya denilen kavramı İslam dini kaynakları nübüvvetten bir hediye olarak tabir ederler. Zira Peygamber Efendimiz de çoğu zaman resul ve nebilere has olan bir çeşit rüya yoluyla da Cebrail melek ile bağlantı kurmuş, bu sayede vahiyler almıştır. Demek oluyor ki Allah peygamberlerine bazen sadece onlara has bir rüya ile vahiy bildirerek rüyanın önemini biz kullara anlatmak istemiştir.

Bunun en büyük kanıtlarından birisi yine Hz. Muhammed’in hadislerinden olan “rüya peygamberliğin kırk altı cüzünden bir cüzdür” hadisi şerifidir. Burada anlatılmak istenen İslam dinince hak olan bir rüya peygamberliğin özelliklerinden bir özelliktir ki peygamberlere gelecek olaylar hakkında bilgiler ve ayetler de zaman zaman rüyalar ile verilmiştir. Buradan anlaşılacağı üzerine rüya İslam dininde sahih kabul edilmektedir. Fakat yine İslam inancında ve diğer inançlarda da olan en önemli etken ise rüyayı gören ve yorumlayan kişinin durumlarıdır. Rüya yorumlama her önüne gelenin yapabileceği bir iş değildir. Bundan dolayı evvela rüyayı gören kişinin halleri incelenmelidir. İkinci olarak da rüyayı yorumlayan kişinin ilim ehli ve sözüne güvenilir bir kişi olmasına bakılmalıdır.

İslam kaynaklarında rüya üç kısma ayrılmaktadır. Bunlar Allah tarafından kullarına bir hediye olarak verilen Rahmani rüyalar, şeytanın türlü hileleri ve korku verme amacıyla gösterdiği şeytani rüyalar ve son olarak ta kişinin bilinç altındaki bir çok olayı karmaşık bir şekilde rüya yoluyla görmesi olarak adlandırılan nefsani rüyalar. Bu üç kritere göre görülen rüya analiz edilmelidir. Zira işte tam da burada rüyayı gören kişinin halleri iyi anlaşılmalı, rüyanın hangi çeşitten olduğu tam manasıyla ayırt edilmelidir. Bir diğer önemli husus ise rüyayı yorumlayacak kişinin bu ilme vakıf olan doğru sözlü ve size iyiyi söylemesi muhtemel bir kişi olmasıdır. Sizi uyaracak ve tavsiyeler verecek doğru rüya tabircisine anlatılmayan, alelade kişilere anlatılan rahmani bir rüya kınından çıkmış bir kılıç gibidir. Çok dikkatli ve bilinçli olunmalıdır.

Dini Rüya Tabirleri

Rüya ezelden ebede her din ve inançta insanın dikkatini celp etmiş ve etmeye de devam edecektir. Bilim insanlarının bile üzerinde ömürlerini tükettikleri bu mükemmel beyin yapısı fonksiyonu elbette ki değişik din ve inançların da ilgi alanına girecektir. Bu konuda semavi kaynaklar incelendiğinde hem İslamiyet, hem Hristiyanlık hem de Musevilik dinlerinde rüyaya büyük önem verildiği ve rüyanın insana yaratıcının bir hediyesi olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. Bu durum mistik dinlerde ve yeryüzünün değişik coğrafyalarında yaşayan küçük kabile dinlerinde de benzerlik arz etmektedir. Kimi inançlarda ataların ruhlarının rüyalar yoluyla şimdiki nesillerine mesajlar verdiği, kimi inançlarda ise değişik isimlerle adlandırılan ve o rüyanın muhteviyatına hakim olan tanrının o kişiye bir mesaj verdiği gibi değişik durumlar görülmektedir.

Bu olay aslında tüm din ve inançların yaratıcı ya da kötü güçler ile bir bağ kurma yolu olarak rüyalara önem verdiğinin kanıtıdır. Bu ortak noktada buluşan tüm inançlar birçok benzer tabirler yapmalarının yanında benzer rüyalara farklı tabirlerde de bulunabilmektedirler. Öncelikle belirtmek isteriz ki sahih bir rüya görmek için kişinin dini taassubu olması gerekmez. Yani herhangi bir dinden olan birisi de ya da hiçbir dini olmayan birisi de rahmani olarak adlandırdığımız hak rüyalardan görebilir. Burada tek kriter rüyada görülen nesneler ve olaylar örgüsünün iyi incelenip rüyanın mahiyetinin ne olduğunun anlaşılmasında yatmaktadır.

Her dinde kendini rüya tabiri yapmaya adamış ve bu yolla kendini kanıtlamaya çalışan insanlar bulunmaktadır. Bunların birçoğu maneviyatın yanında yılların tecrübeleri ile yoğrulan veri analizlerini de kullanmaktadırlar. Çünkü rüya alelade ve hesapsız kitapsız yorumlanmayacak kadar karmaşıktır. Bunun yanında bazı rüyalar yoruma da muhtaç olmayacak kadar açık ve net olarak görülebilmektedirler. Sonuç olarak yeryüzündeki tüm dinlerin rüyaya bakış açıları olumludur.

Rüya Tabirleri Kitabı

İnsanlar ilk çağlardan beri ilgilerini çeken ve meraklarını celp eden şeylere yönelmişlerdir. Doğasında araştırma ve sonuca ulaşma güdüsü olan insanın dikkatini her dönemde, her yaşta ve her koşulda çeken şeylerin başında da rüyalar gelmektedir. Rüyalar genel olarak uyanır uyanmak unutulmaya başlanırlar. Bilimsel araştırmaların çoğu ilk on dakika içinde eğer hatırlamak için çabalanılmazsa rüyaların tamamına yakınının unutulduğunu göstermektedir. Bundan yola çıkarak birçok kimse eğer rüya gördüyse uyanır uyanmaz bunu hatırlamaya çalışmaktadır. Her ayrıntının önem teşkil ettiği rüyalarının manasını öğrenmek isteyen insanlar bundan dolayı değişik yollara başvurarak tabirler almaktadırlar.

İnsanların en çok merak ettikleri konular ise rüyalarının manası ve gelecekten haber verip vermediğidir. Bu konuda daha öncede üstü kapalı bahsettiğimiz gibi rüyalar gelecekten haberler verebilir. Bu hem dinen hem de bilimsel yönden garip bir şekilde doğrudur. Defalarca yapılan her araştırmanın sonucunda elde tutulur verilere bakılırsa bu konunun ciddiyeti gün gibi parlamaktadır. Bu sebeple insanlar ya rüyalarını hemen birilerine anlatma ihtiyacı güderler ya da hemen gördükleri her nesne ya da olayın manasını öğrenmek için değişik kaynaklara başvururlar.

İnsanların en eski dönmelerden beri başvurduğu ve hemen ulaşabildikleri kaynak rüya tabirleri kitaplarıdır. Genel bir araştırma yapılırsa hem psikolojik analizler ve gerekse bilimsel dayanaklar eşliğinde yapılan bir takım rüya tabiri denilebilecek bilimsel makalelere bile rastlandığını görebilirsiniz. Bunun yanında değişik felsefe akımlarının da rüyalar hakkında yazıp çizen kalemleri olduğu da bilinen bir gerçektir. Ülkemizde de çok bilinen ve değişik dillere çevrilen ünlü İslam bilgini İmam Nablusi’nin de rüya yorumları üzerine yazdığı çok önemli bir eseri vardır. Rüyalar zamana ve çağa göre farklılıklar gösterdikleri için yorumları da değişebilmektedir.

Rüya Tabirleri Uzmanı

Rüyalar her dinden ve dinden, her ırktan ve mezhepten insanı birbirine bağlayan ortak paydalardan biridir adeta. Çünkü bizlerin özümüzde tüm sıfatlardan arınarak insan olduğumuzu kanıtlayan önemli bir gerçekliktir. Rüya yorumlama çok eski çağlardan beri var olan bir uzmanlık alanıdır. Kahinler, medyumlar, ilim adamları ve dini liderler her dönemde insanların rüyalarının şifrelerini çözmede onlara yardımcı olmuşlardır. Tüm kesimden ve kademeden insanın dikkatini çeken rüya ve rüya yorumları adeta sırlı bir dünyanın kapısından bakmak gibidir.

Birçok insan rüya tabiri yaptırmak için birilerine başvurmakta ve rüyalarının manasını öğrenmek iyin büyük merak içine düşmektedirler. Ancak rüya yorumlamak çok büyük bir ilim gerektirmektedir. Zira rüya semavi dinlere göre yaratıcının kuluna bir çeşit mesajı gibi nitelikler taşımaktadır. Bu konudaki tasdiki de kaynaklara ulaşabildiğimiz tüm peygamberler onaylamaktadırlar. Rüya yorumu yapan kişide bir takım özel durumlar olmak zorundadır. Bunların başında ise rüya yorumlayan rüya tabiri uzmanının doğru sözlü ve öğüt vermesi muhtemel olgunluğa sahip yapıda olması en gerekli şarttır. Diğer yönden ise rüyanın analizini iyi yapabilen ve kişiyi rüyasına göre bilinçlendiren bir karaktere sahip olmalıdır.

Rüya tabiri uzmanı olabilmek için aranan tüm şartlar taşınsa bile o kişinin bu konuda yetkinliğinin tartışmasız olması en önemli maddedir. Tabi bunların yanında yetkinliği kanıtlanmış ve tabirleri yüzlerce yıldır doğru çıkan eski bilginler de bulunmaktadır. Bu bilginler kişisel ve karakteristik bir çok olaydan sakınarak genel ve elle tutulur veriler ışığında hazırladıkları rüya tabirleri kitapları ya da benzer kaynaklarını insanlığın hizmetine adamışlardır. Rüyalar bu evrenin bambaşka boyutlarına açılan gizli pencereler misalidirler. Hem bizlerin merakını en üst seviyede cezp ederken hem de bizlerin yaratıcıya ya da evrene biraz daha yakın olabilme duygusunu tatmamıza sebep olmaktadırlar.